دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 7-339 
راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی

صفحه 246-281

مریم طالبی؛ مریم حاجی زاده؛ ساره مشهدی