داوران

 

عنوان

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تخصص

دکتر

غلامرضا

امیرخانی

استادیار

تاریخ ایران دوره اسلامی

دکتر

ابوالفضل

حسن آبادی

پژوهشگر

تاریخ شفاهی

دکتر

اسماعیل

حسن زاده

دانشیار

تاریخ ایران دوره اسلامی

دکتر

حسن

حضرتی

استادیار

مشروطه عثمانی

دکتر

سیدمحمود

سادات بیدگلی

استادیار

تاریخ محلی

دکتر

علی اصغر

سعیدی

دانشیار

جامعه شناس

دکتر

علی

ططری

دانشیار

سندشناس،تاریخ مجلس

دکتر

غلامرضا

عزیزی

پژوهشگر

آرشیو و مدیریت اسناد

دکتر

محسن

کاظمی

پژوهشگر

تاریخ شفاهی

دکتر

قربانعلی

کنارودی

استادیار

تاریخ میانه

دکتر

محمدجواد

مرادی نیا

استادیار

تاریخ انقلاب اسلامی

دکتر

ربابه

معتقدی

پژوهشگر

تاریخ اجتماعی نفت

دکتر

مرتضی

نورائی

استاد

تاریخ محلی،تاریخ شفاهی

دکتر

شهرام

یوسفی فر

استاد

تاریخ اجتماعی

login