دوفصلنامه تاریخ شفاهی با  کسب مجوز مورخ 1393/10/10 به شماره 93/24757 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی و نخستین شماره آن در ۱۳۹۴ سال با موضوعات متنوع در حیطه  تاریخ شفاهی به چاپ رسید. مطابق مصوبه شورای پژوهش کتابخانه ملی در مرداد ماه ۱۳۹۹مقرر شد تا این فصلنامه با عنوان جدید «دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی» به منظور توسعه چشم اندازهای نظری، تخصصی-علمی تاریخ شفاهی و کسب حداکثری مخاطبان به کار خود ادامه دهد.

 

 سردبیر نشریه

دکتر مرتضی نورائی

 

دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی، از پژوهش های استادان، دانشجویان و محققان در حوزه مختلف نظری و تحقیقات تاریخ شفاهی استقبال کرده آنها را در الویت خود قرار خواهد داد.

شماره جاری: دوره 15، شماره 1، شهریور 1402 

بررسی سیر تحول محله پِل‌سَر نکا

صفحه 1-16

علی رستم نژاد نشلی؛ زبیده سورتیجی


ابر واژگان