اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدجواد مرادی نیا

تاریخ ایران معاصر مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو هیات علمی سازمان استاد و کتابخانه ملی ج.ا.ا

ketabzibayahoo.com

سردبیر

مرتضی نورائی

تاریخ معاصرایران استاد دانشگاه اصفهان

m.nouraeiltr.ui.ac.ir
0000000295212529

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا امیرخانی

تاریخ ایران اسلامی استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی

gamirkjaniyahoo.com

ابوالفضل حسن آبادی

تاریخ محلی مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

ahassanabady1yhoo.com

اسماعیل حسن زاده

تاریخ ایران اسلامی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

e.hasanzadehalzahra.ac.ir

حسن حضرتی

تاریخ دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

hazratiut.ac.ir

سیدمحمود سادات بیدگلی

تاریخ محلی استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

m.sadatyahoo.com

علی اصغر سعیدی

جامعه شناسی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

saeidiut.ac.ir

علی ططری

تاریخ ایران اسلامی دانشیار ، کتابخانه مجلس

alitatari.ir/
ali.tatariyahoo.com

غلامرضا عزیزی

کارشناس ارشد فرهنگ و زبان های باستانی عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

greazizigmail.com

محسن کاظمی

تاریخ ایران اسلامی نویسنده، و دکتری تاریخ

mkazemi69yahoo.com

قربانعلی کنار رودی

تاریخ ایران اسلامی عضو هیات علمی پژوهشکده اسناد کتابخانه ملی

gh.k.edugmail.com
09113913707

محمدجواد مرادی نیا

تاریخ معاصرایران مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ketabzibayahoo.com

ربابه معتقدی

تاریخ معاصر عضو هیات علمی پژوهشکده اسناد کتابخانه ملی

robabe.motaghedigmail.com

مرتضی نورائی

تاریخ معاصر ایران استاد دانشگاه اصفهان

m.nouraeiltr.ui.ac.ir
0000000295212529

شهرام یوسفی فر

تاریخ ایران اسلامی استاد تاریخ دانشگاه تهران

shyousefifarut.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا ظهرابی

کارشناس نشریه

joral1399gmail.com