درباره نشریه

دوفصلنامه تاریخ شفاهی با  کسب مجوز مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ۲۴۷۵۷/۹۳ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی و نخستین شماره آن در ۱۳۹۴ سال با موضوعات متنوع در حیطه  تاریخ شفاهی به چاپ رسید. مطابق مصوبه شورای پژوهش کتابخانه ملی در مرداد ماه ۱۳۹۹مقرر شد تا این فصلنامه با عنوان جدید «دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی» به منظور توسعه چشم اندازهای نظری، تخصصی-علمی تاریخ شفاهی و کسب حداکثری مخاطبان به کار خود ادامه دهد

login