اهداف و چشم انداز

 

  • معرفی و تشریح  مبانی نظری تاریخ شفاهی و کارکرد های آن
  • معرفی چشم انداز ها و مکاتب و نظریه پردازان مختلف تاریخ شفاهی
  • برسی و تحلیل مطالعه موردی «جهان های گم شده» در تاریخ معاصر ایران
  • زمینه سازی در پرداخت توزیعی و اندام واره ای(اورگانیسمی) موضوعات مختلف و متنوع در عرصه های اجتماعی-فرهنگی تاریخ معاصر ایران
  • تکثرگرایی در میکروفن افزایی برای مطالعات زنان، کارگران (روستایی-شهری) و افراد کم سواد یا بی سواد
  • معرفی، آسیب شناسی، نقد و تحلیل آثار مختلف در همه عرصه های تاریخ شفاهی و خاطره نگاری
  • ترجمه - تالیف مقالات مطرح در راستای بروز سازی مطالعات و پژوهش های شفاهی
  • گزارش های علمی مستخرج/مبتنی بر پژوهش های تاریخ شفاهی/ خاطره نگاری
  • معرفی دستاوردهای علمی  تاریخ شفاهی ایران در عرصه جهانی
  • معرفی کرسی های علمی تاریخ شفاهی بین المللی 
login