خاطره نگاری در تاریخ معاصر ایران« با تکیه بر خاطر ه نویسان دوره محمدرضاشاه پهلوی»

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی


عنوان مقاله [English]

Diary in the Contemporary History of Iran "Relying on the Diary of Mohammad Reza Shah Pahlavi"

نویسنده [English]

  • Tahmineh Rais al-Sadat
PhD student in Islamic Iran History, Ferdowsi University of Mashhad. Faculty of Literature and Science human