تاریخ شفاهی تدوین کتاب های درسی دورۀ ابتدایی و متوسطه ( 1300 - 1332)

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،کارشناس مسئول سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Oral history of compiling primary and secondary school textbooks (1300 - 1332)

نویسنده [English]

  • peimaneh Salehi
Master of Persian Language and Literature, Expert in charge of the National Archives and Library of Iran