میرچا الیاده و جلال ستاری در هزارتویِ تاریخ شفاهی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی

2 استادیار گروه تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری


عنوان مقاله [English]

Mircea Eliade and Jalal Sattari in the Labyrinth of Oral History

نویسندگان [English]

  • Peiman Abolbashari 1
  • Hasan Sadeghi Samarjani 2
1 phD in History of Iran, Islamic Period
2 Assistant Professor, Department of Shiite History, Hakim Sabzevari University