کارنامک ها، گنجینه ای در کتابخانه ملی

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار گروه پژوهش های ایرانشناسی و اسلام شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Karnamaks, a treasure in the National Library

نویسنده [English]

  • Mahbobeh Shamshirgarha
PhD in Persian Language and Literature, Assistant Professor, Department of Iranian Studies and Islamology, Documents and National Library of Iran