تاریخ شفاهی هنر: گفت وگو با عزت ا... انتظامی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ، پژوهشگر اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی


عنوان مقاله [English]

Oral History of Art: Conversation with the Discipline

نویسنده [English]

  • Neda Rasouli
Master of History, Document Researcher of the National Archives and Library