دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، دی 1396، صفحه 5-353 
مجموعه خاطرات انقلا ب اسلامی به روایت مردم خراسان شمالی

صفحه 102-117

مریم طالبی؛ ساره مشهدی میقانی؛ مریم حاجی زاده