تاریخ شفاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

نویسنده

دکتری تاریخ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان


عنوان مقاله [English]

Oral History of Zanjan University of Medical Sciences

نویسنده [English]

  • Masoud Shahmoradi
PhD in History, Assistant Professor, Zanjan University of Medical Sciences