آشنایی با امام خمینی امیدی را در من زنده کرد؛ مصاحبه با زنده یاد، حمید سبزواری

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،کارشناس مسئول سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Familiarity with Imam Khomeini revived hope in me; Interview with Zinde Yad, Hamid Sabzevari

نویسنده [English]

  • peymaneh Salehi
Master of Persian Language and Literature, Expert in charge of the National Archives and Library of Iran