جستاری بر تاریخ نگاری تاریخ شفاهی و نقدی بر پروژه تاریخ شفاهی هاروارد

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ،کارشناس پژوهشی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


عنوان مقاله [English]

A Study of Oral History Historiography and a Critique of the Harvard Oral History Project

نویسنده [English]

  • Faezeh Tavakoli
PhD student in history, research expert History of the Institute of Humanities and Cultural Studies