احصاء شاخصه های ارزیابی آثار مکتوب دفاع مقدس (با تکیه بر سرگذشت نامه نویسی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شهید مطهری


عنوان مقاله [English]

Counting the characteristics of evaluating the written works of the Holy Defense (based on autobiography)

نویسندگان [English]

  • Hosein Rezaee 1
  • Seyed Mahdi Khamoshi 2
1 Master of Management Student Cultural Branch of Islamic Azad University, Science Branch Tehran Research
2 Faculty member and assistant professor of Shahid Motahari University