مجموعه خاطرات انقلا ب اسلامی به روایت مردم خراسان شمالی

نویسندگان

1 کارشناس بخش آفرینش های ادبی؛ دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری شهرستان اراک و کارشناس زبان و ادبیات فارسی

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی، پژوهشگر تاریخ شفاهی در حوزه هنری استان مرکزی (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی، پژوهشگر تاریخ شفاهی در حوزه هنری استان مرکزی


عنوان مقاله [English]

A collection of memoirs of the Islamic Revolution narrated by the people of North Khorasan

نویسندگان [English]

  • Maryam Talebi 1
  • Sareh Mashhadi Miqani 2
  • Maryam Haji Zadeh 3
1 Expert in Literary Creations; note book Culture and sustainability studies in the field of art Arak city and language and literature expert Farsi
2 Master of History of Islamic Iran, Researcher of oral history in the field Markazi Province Art (Corresponding Author)
3 Master of History of Islamic Iran, Researcher of oral history in the field of art Central Province