دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، دی 1397، صفحه 7-280 
سنت شفاهی در آرای مورخان

صفحه 134-150

فرهاد نام برادر شاد؛ محمود رحیم زاده