نقد و بررسی کتاب «سنت شفاهی به مثابه تاریخ »

نویسنده

دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی،رئیس اداره اسناد دیداری و شنیداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Review of the book "Oral Tradition as History"

نویسنده [English]

  • Heshmat Azizi
PhD in History of Iran, Islamic Period, Head of Visual and Audio Documents, National Archives and Library of Iran