دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، بهمن 1400 
نقد کتاب چریک‌های داور

صفحه 61-70

رقیه سپهری صومعه سفلی؛ عبدالله مددی تمر


تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت

صفحه 91-100

مجتبی نیک رهی؛ عبداله اسماعیلی