دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، دی 1394، صفحه 5-167 
تاریخ شفاهی زنان

صفحه 24-47

سوسن باستانی؛ فرخنده ایلخان؛ علی اصغر سعیدی