نقد و بررسی کتاب «آقای سفیر »، آقای سفیر چرا؟

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ، کارشناس برنامهریزی و بررسی اسناد و مدارک


عنوان مقاله [English]

Review of the book "Mr. Ambassador", Mr. Ambassador, why?

نویسنده [English]

  • Hosein RohaniSadr
Master of History, Expert Planning and reviewing documents