ضرورت تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری و نقش فرازبان در مصاحبه تاریخ شفاهی

نویسندگان

1 پژوهشگر و کارشناس ارشد تاریخ، پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی.

2 پژوهشگر و کارشناس ارشد تاریخ، پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی


عنوان مقاله [English]

The necessity of oral history in historiography and the role of multilingualism In an oral history interview

نویسندگان [English]

  • Faezeh Tavakoli 1
  • Faezeh Tavakoli 2
1 Researcher and Master of History, Research Institute of Humanities and Studies Cultural.
2 Researcher and Master of History, Research Institute of Humanities and Studies Cultural