دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-181 
4. نقش دانشگاه ها در تاریخ شفاهی

صفحه 54-85

محسن کاظمی؛ هوشنگ خسروبیگی