نقش دانشگاه ها در تاریخ شفاهی

نویسندگان

1 نویسنده، تاریخ‌پژوه و دانشجوی دکتری تاریخ

2 عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور