گزارش میزگرد تخصصی نقش تاریخ شفاهی در توسعه تاریخ اجتماعی


عنوان مقاله [English]

Report of the specialized roundtable on the role of oral history in the development of social history