اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مرتضی نورائی

تاریخ گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان

infolocalhistory.ir

کارشناس نشریه

فاطمه جوادی

تاریخ کارشناس مجله

fatemehjavadi64yahoo.com

مدیر داخلی

مسیح جواهردهی

تاریخ شفاهی پژوهشگر تاریخ شفاهی

joralhnlai.ir
09199349240

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسماعیل حسن زاده

تاریخ ایران اسلامی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

e.hasanzadehalzahra.ac.ir

دکتر علی ططری

تاریخ ایران اسلامی دانشیار ، کتابخانه مجلس

alitatari.ir/
ali.tatariyahoo.com

دکتر قربانعلی کنار رودی

تاریخ ایران اسلامی عضو هیات علمی پژوهشکده اسناد کتابخانه ملی

gh.k.edugmail.com
09113913707