رو ش شناسی تحلیل مکالمه، تحلیل گفتمان و اعتباریابی در تاریخ شفاهی

نویسنده

پژوهشگر و کارشناس ارشد تاریخ