معرفی و نقد کتاب سا لهای خاکستری : خاطرات دکتر هوشنگ منتصری

نویسنده

مسئول تاریخ شفاهی موسسه تاریخ معاصر ایران


عنوان مقاله [English]

Introduction and critique of the book Gray Years: Memoirs of Dr. Houshang Montaseri

نویسنده [English]

  • Morteza Rasoli Pour
Responsible for the oral history of the institute Contemporary History of Iran