تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ؛ روشی برای روایت اکنونی از گذشته، یا پاسخ به مسائل اساسی در آینده؟

نویسنده

کارشناس تاریخ؛ محقق و پژوهشگر جنگ


عنوان مقاله [English]

Oral history of warlords; A way to tell the present from the past, or to answer basic questions in the future?

نویسنده [English]

  • Muhammad Doroodian
History expert; War researcher