مصاحبه با استاد عبدالحسین حائری

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،کارشناس اسناد و مدارک گروه تاریخ شفاهی


عنوان مقاله [English]

Interview with Professor Abdolhossein Haeri

نویسنده [English]

  • Muhammad Muhammadinia
Master of Educational Management, Document Expert of the Department of Oral History