تاریخ شفاهی وزارتخانه ها و سایر دستگا ههای کشور گزارشی از برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دستگاه های اجرایی کشور

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،کارشناس بررسی اسناد و مدارک گروه اطلاع رسانی منابع دیداری و شنیداری(گروه تاریخ شفاهی) پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی


عنوان مقاله [English]

Oral history of ministries and other agencies of the country A report on holding special training workshops for the executive organs of the country

نویسنده [English]

  • Muhammad Muhammadinia
Master of Educational Management, Document Review Expert, Visual and Audio Resources Information Group (Group Oral History) Documentation Institute of the Organization National Documents and Library