تاریخ شفاهی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار وعضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور


عنوان مقاله [English]

Oral history

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kazemi 1
  • Hooshang Khosrobeigi 2
1 PhD student in history of Azad University Islamic Science and Research Branch of Tehran
2 Associate Professor and Faculty Member, Department of History, Payame Noor University