اهمیت و جایگاه تاریخ (در گفتگو با دکتر رضا شعبانی)

نویسنده

استادیار تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری


عنوان مقاله [English]

Importance and place of history (in conversation with Dr. Reza Shabani)

نویسنده [English]

  • Emadedin Fayazi
Assistant Professor of History, Azad University Islamic city of Rey