نقش دانشگاه ها در تاریخ شفاهی

نویسندگان

1 نویسنده، تاریخ‌پژوه و دانشجوی دکتری تاریخ

2 عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور


عنوان مقاله [English]

The role of universities in oral history

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kazemi 1
  • Hooshang Khosrobeagi 2
1 Author, history researcher and PhD student in history
2 Faculty member of Payame Noor University History Department