نویسنده = پیمانه صالحی
تعداد مقالات: 11
1. تاریخ شفاهی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ( 1313 - ۱۳۴۳ش)

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 152-170

پیمانه صالحی


4. تاریخ شفاهی تدوین کتاب های درسی دورۀ ابتدایی و متوسطه ( 1300 - 1332)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 306-326

پیمانه صالحی


7. مصاحبه با زنده یاد، دکتر ابراهیم یونسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 230-250

پیمانه صالحی


8. نقش تاریخ شفاهی در تهیه تاریخ خانوادگی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 16-39

پیمانه صالحی


11. مصاحبه با زنده یاد دکتر حسن احمدی گیوی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 140-167

پیمانه صالحی