تاریخ شفاهی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ( 1313 - ۱۳۴۳ش)

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،کارشناس مسئول سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Oral History of the Department of Persian Language and Literature, University of Tehran (1313-1343)

نویسنده [English]

  • peimaneh Salehi
Master of Persian Language and Literature, Expert in charge of the National Archives and Library of Iran