دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-280 
8. سنت شفاهی در آرای مورخان

صفحه 134-150

فرهاد نام برادر شاد؛ محمود رحیم زاده