دو رکن بقای کشور ما زبان فارسی و تاریخ ایران است: مصاحبه با زنده یاد، دکتر محمدامین ریاحی خویی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،کارشناس مسئول سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

The two pillars of our country's survival are the Persian language and the history of Iran: Interview with the living memory of Dr. Mohammad Amin Riahi Khoi

نویسنده [English]

  • peymaneh Salehi
Master of Persian Language and Literature, Expert in charge of the National Archives and Library of Iran