تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری

نویسنده

استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی


عنوان مقاله [English]

Oral history in historiography

نویسنده [English]

  • Morteza Tahami
Assistant Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University