کلیدواژه‌ها = اصفهان. کارگر ماهر. آموزشگاه حرفه‌ای. سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی