معرفی نشریه فصلنامه مطالعات تخصصی و تاریخ شفاهی دفاع مقدس: الماس ایران

نویسنده

عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران