اندیشمند جهانی

نویسنده

کارشناس گروه ایرانشناسی و اسلام شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران