معرفی و بررسی کتاب دُرّ دانش، مصاحبه تاریخ شفاهی با دکتر عباس حرّی

نویسنده

کارشناس تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران