تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ؛ روشی برای روایت اکنونی از گذشته، یا پاسخ به مسائل اساسی در آینده؟

نویسنده

کارشناس تاریخ؛ محقق و پژوهشگر جنگ