مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ایران و جهان

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا

2 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا