نویسنده = مریم حاجی زاده
راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 246-281

مریم طالبی؛ مریم حاجی زاده؛ ساره مشهدی