دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، شهریور 1401 
آسیب شناسی تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس

صفحه 61-70

ابراهیم رحیمی پردنجانی؛ نرگس آل مومن دهکردی