دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1400 
نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی

صفحه 37-48

مصطفی پیرمرادیان؛ اکرم شاسنائی؛ محسن محمدی فشارکی