ظرفیت های تاریخ شفاهی در دستیابی به الگوی مدیریت منابع انسانی؛ با تأکید بر افزایش سطح بهره وری

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه اصفهان


عنوان مقاله [English]

Oral history capacities in achieving the human resource management model; With an emphasis on increasing the level of productivity

نویسنده [English]

  • Reza Bitarafan
PhD student in Post-Islamic Iranian History, University of Isfahan